Statkraft

Dette internasjonale kraftselskapet, med hovedkontor i Oslo, er den største produsenten av fornybar energi i hele Europa. Her snakker vi vindkraft, vannkraft, gasskraft og fjernvarme. Målet er å kunne tilby energiløsninger som er bærekraftige, og som ikke forverrer de allerede alvorlige klimaendringene. Kraftproduksjonen krever dog inngrep som kan ha en påvirkning på floraen og faunaen der den pågår.

Statkraft gjør sitt ytterste for å minimere de negative virkningene på miljøet som kan komme av egen virksomhet, og har derfor fokus på systematisk miljøstyring og god praksis. Fornybar energi har lenge stått i fokus hos konsernet, og så sent som i 2015 kom 99 % av den produserte energien deres fra fornybare kilder.

Fornybar energi

Vann- og vindkraft er Statkrafts hovedvirksomhet. Disse er åpenbart lite forurensende, og Statkraft sørger alltid for å gjøre inngrepene på økosystemene så skånsomme som overhodet mulig. For eksempel ved vannkraftanlegg, er det ulike ting å ta høyde for. Statkraft tilfører egnede gyte- og oppvekstsubstrater, rognplanting, fiskeutsettinger og bygger blant annet fisketrapper slik at fisken skal klare å passere vandringshindre.

Målet her er å oppnå selvrekrutterende fiskestammer som også er bærekraftige. Enkelte av disse tiltakene er pålagte, mens andre stammer fra initiativ og frivillighet i samarbeid med andre organisasjoner. Statkraft undersøker også utsatte vassdrag, og særlig er det ørret og laks det fokuseres på her i Norge. Derfor blir det utført revisjoner av ulike vassdrag rundt om i landet.

Statkrafts samfunnsrolle

I de samfunnene Statkraft har etablert seg i, er de med på å skape verdier. Brutto verdiskapning utgjør ofte et titalls millioner av kroner, og pengene fordeles på forskjellige interessenter både i Norge og i utlandet. Ettersom konsernet forstår at kraftproduksjon kan påvirke lokalsamfunn og individer, forsøker de å minimere negativ påvirkning så mye som mulig.

I tillegg skal den økonomiske gevinsten komme utviklingsmulighetene i samfunnet til gode. Som implisitt nevnt har Statkraft virksomheter mange steder i verden, og foruten om i Norge, Sverige og Tyskland finner vi de i India, Nepal, Tyrkia, Albania, Storbritannia, Nederland samt flere land langs kysten av Sør-Amerika. De er dessuten underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Menneskerettigheter

Ethvert selskap med stor innflytelse internasjonalt er nødt til å ta hensyn til menneskerettighetene, noe Statkraft er fullt klar over. Derfor har de gjort materialitet analyser for å kunne identifisere selskapets mest essensielle aspekter som er knyttet til ansvar i de aktuelle samfunnene de befinner seg i. Arbeidet med menneskerettigheter blir gjort i henhold til FNs og OECDs retningslinjer.

Noen mål de har fram til 2020 er å sørge for å få realisert opplæringsprogram tilknyttet menneskerettigheter på en tilstrekkelig måte, og å styrke kjennskapen til egne varslingsmekanismer. Statkraft følger tett med på utviklingen av både nasjonale og internasjonale forventninger når det kommer til menneskerettigheter, og vil stadig forbedre egen praksis innenfor dette området.

En kort bakgrunnshistorie

Helt tilbake i 1895 kjøpte Staten Norge sitt aller første kraftanlegg, Paulenfossen i Vest-Agder. Staten kjøpte fallrettigheter for høye summer mellom 1907 og 1920, og ble med det største vannkraft eier i Nord-Europa. Dette var gjennombruddet for det industrialiserte Norge, og produksjonen av elektrisk energi var det mest vesentlige her. I dag produserer Statkraft mest energi i hele Europa.

Konsernstrategi

Med over 100 år på baken har Statkraft bygget vekst på norsk kompetanse og ressurser. I løpet av årene har konsernet utviklet strategiske ressurser som gir fortrinn og grunnlag for større avkastning enn en del konkurrenter på markedet. Takket være attraktive markedsposisjoner som Statkraft har skaffet seg, er det grunn til å tro at konsernet vil fortsette å vokse fremover.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *