Vindkraft-og energi i Norge

Vindkraft lages av at turbinbladene på vindmøllen blir drevet av vinden og skaper energi som føres videre i kabler til de ulike husholdningene rundt om i Norge. Vindmøllene som brukes i Norge i dag er mellom 100 til 200 meter lange og nesten like lange turbinblader. Dette er for å få den kraftigste vinden til å drive turbinbladene.

Vindkraft er en fornybar energi, som i Norge gir strøm til ca. 340 000 husstander. Det er 36 vindkraftverk i Norge i dag, de fleste i Rogaland og Trøndelag. De fleste vindmøllene finnes langs kysten i Norge, fordi det blåser mest på kysten. Derfor er det også mange vindmølleparker mellom Rogaland og Trøndelag, og også noen nord for Trøndelag.

Fordeler med vindkraft.

Det viktigste med vindkraften er at den er fornybar. Vinden brukes ikke opp ved at vi lager vindmølleparker og det er ikke mange forurensende stoffer som frigjøres ved bruk av vindkraft. Dette gjør at vindkraft er et av de beste alternativene vi har til olje og gass, som forurenser. Vindmølleparker er også mulig å reversere.

For kommunene som har vindmølleparker, og grunneiere som eier tomtene parken står på kan det også gi inntekter å ha vindmølleparker. Kommunen vil få flere arbeidsplasser, og dermed også mer inntekt. Grunneier vil få utbetalt leie for bruken av vindmøllene. Vindkraft er også et av de billigste alternativene til olje og gass rent kostnadsmessig.

Ulemper med vindkraft

Vindmøller er store og sterile. De passer som oftest ikke inn i terrenget der de blir satt opp. Hvis dette er nært boligområder eller turområder kan det ødelegge utsikten de har til naturen. Vindmøller lager også lyd og når det lages vindmølleparker nær bebyggelse kan dette skape støy for de som bor der.

Vindmøllene er ikke bare bra for naturen heller. Det er kjent at fugler kan fly inn i vindmøllene og bli drept fra turbinbladene. Dette skaper ekstra mange problemer hvis det er utrydningstruede arter som flyr inn i vindmøllene. Det må også tas i betraktning hvilken fauna vindmøllene blir stående på slik at fredet fauna ikke blir skadet.

Sammendrag av positive og negative aspekter

Positive sider med vindkraft er at det er fornybar energi som ikke har noen utslipp eller store skader på miljøet. Det kan også tas ned uten store konsekvenser for området rundt. Kommuner og grunneiere vil finne vindmølleparker lønnsomt. Kommuner får ekstra arbeidskraft og mer inntekter. Grunneiere får leie ut tomtene sine til de som driver vindmølleparkene.

Derimot kan det være en plage for bebyggelsen rundt vindmølleparkene, ikke bare fordi det ødelegger utsikt, men også fordi det skaper støy når turbinbladene skjærer gjennom luften. Det at vindmøllene er så høye gjør også at de står i veien for fugler, som kan fly inn i turbinene og bli drept. Faunaen vindmøllene står på kan også skades av vindmøllene.

Andre løsninger – Vannkraft

Vannkraft er en av de mest brukte fornybare energi løsningene vi har i Norge. Vi har mange vassdrag som brukes for å lage energi. Vann-og vindkraft går ofte hånd i hånd, når det er lite vann er det mer vind, og omvendt. Dette gjør at vannkraft og vindkraft utfyller hverandre noe som gjør at begge typer kan være nødvendige.

Andre løsninger – Vindmøllene på havet

Ved å plassere vindmøllene på havet i stedet for på land vil flere av de negative sidene ved vindmøller forsvinne, til gjengjeld vil andre dukke opp. Hvis du plasserer vindmøller på havet er de fortsatt en fare for fugler, og kan også være i veien for sjøtrafikk. Sammenlignet med vindmøller på land er det også mindre lønnsomt og mindre utviklet.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *